Åbningstider:
I dag
åbent 11-16


Kunstnernes Julebazar

27.11.2021 - 28.11.2021


Per Hillo

04.12.2021 - 09.01.2022


Ole Victor

04.12.2021 - 09.01.2022

Hjem > SAK Kunstbygning > Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Den selvejende Institution ”Kunstbygningen”

Navn og hjemsted.

Den selvejende institutions navn er ”Kunstbygningen”
Institutionens hjemsted er Svendborg Kommune.

Formål.

Institutionen formål er:

  • At fremme interessen for kunst.
  • At erhverve og drive ejendommen Vestergade 27, matr.nr. 387-f Svendborg bygrunde, og Vestergade 31, matr.nr. 387-d Svendborg bygrunde, således at de kan være med til at opfylde institutionens formål, hvilket blandt andet sker ved at stille bygningerne vederlagsfrit til rådighed for SAK (Svendborg Amts Kunstforening), dels til de udstillinger og arrangementer SAK selv arrangerer, dels til de udstillinger og arrangementer, som SAK måtte aftale med andre.
  • At være rådgivende overfor kommunen og andre instanser, der måtte ønske kunstbygningens ekspertise.
  • At synliggøre kunsten overfor kunstbygningens brugere i samarbejde med SAK, Svendborg Amts Kunstforening.

 

Kapital.

Grundkapitalen ved fondens stiftelse er 1.200,000,- indskudt af stifteren ved overdragelse af ejendommen Vestergade 27, matr. Nr. 387-f Svendborg bygrunde.

Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele.

Ledelse.

Institutionen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af SAK`s bestyrelse og kan, men skal ikke, tillige være medlemmer af SAK`s bestyrelse.

Medlemmerne udpeges for 2 år af gangen. Alle medlemmer kan udpeges mere end 1 gang.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. Der holdes bestyrelsesmøde, når formanden eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der ydes ikke vederlag eller anden honorering for bestyrelsesarbejde.

Bygningens drift.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for Kunstbygningens drift.

Åbningstider og adgangsbetingelser skal fastsættes således, at det letter offentlighedens adgang til kunstbygningen i videst muligt omfang.

Bestyrelsen ansætter og afskediger i samråd med SAK det nødvendige personale.

Tegning

Institutionen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden skal være den ene.

Der kan meddeles fuldmagt til en enkelt person til foretagelse af dagligdags dispositioner.

Ved større dispositioner så som overdragelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån tegnes institutionen af den samlede bestyrelse.

Hæftelse

For institutionens forpligtigelser hæfter alene institutionens formue. Specielt bemærkes det, at kunstsamlingen tilhørende ”Kunstbygningens Kunstfond” ikke herefter hæfter for institutionens forpligtelser.

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke for nogen af fondens forpligtelser.

Regnskab

Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor eller eventuelt af Kommunernes Revisionsafdeling. Regnskabet skal efter revision indsendes til godkendelse af Svendborg Byråd, hvilket skal ske senest den 1. april.

Overskud.

Eventuelt overskud skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

Vedtægtsændringer og ophør.

Ændringer af institutionens vedtægter kræver, at alle 3 medlemmer stemmer for ændringen, hvorefter ændringen skal godkendes af Svendborg Byråd.

Opløsningen af institutionen kræver, at alle 3 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor og at Svendborg Byråd efterfølgende godkender det. I tilfælde af institutionens opløsning skal formuen efter byrådets nærmere bestemmelser anvendes til formål, der er beslægtet med institutionens formålsbestemmelser.

Nærværende vedtægter er en ændring af vedtægter for Svendborg Amts Kunstforenings Museum, der samtidig har fået navneforandring til den selvejende institution ”Kunstbygningen”

Således vedtaget, den 18/12 2003
Hans Lindstrøm Svendsen

 

 

This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

PRIVATEN” som er 3 sammenhængende lokaler på SAKs 1. sal, kan lejes af medlemmer af SAK

Lokalerne kan rumme ca. 40 personer og udlejes, til personer over 18 år, til eks. møder, receptioner, undervisning, fødselsdage m.v.

Læs mere


 

Fernisering: fredag d. 8. oktober 2021 kl. 17 – 21 

 


Privatlivspolitik
Sitemap
Arkiv
Print Version


Sidst opdateret:

SAK    Vestergade 27    Svendborg    tlf.: 62 22 44 70  | TOP |